YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI
T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Resmi İşlemler Kılavuzu  >>   Halk Klavuzu  >>   Tüketici hakem heyeti işlemleri

 TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

TEKSTİL ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ BAŞVURUDA BULUNACAK TÜKETİCİLER :PERŞEMBE GÜNLERİ SAAT 13:30-15:30 ARASINDA ÜRÜNLERİ İLE BİRLİKTE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE GELEREK BAŞVURUDA BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.

6502 SAYILI YASAYA GÖRE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU KOŞULLARI

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Başvuru

MADDE 11 – (1) Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda; başvuru sahibinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, uyuşmazlık değeri ve talebi ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

(2) Tüketici aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak birden çok tüketici hakem heyetine başvuramaz. Aksi takdirde diğer taraf lehine derdestlik itirazında bulunma hakkı doğar.

(3) Tüketicinin aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuru yapması durumunda da ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Elektronik ortamda yapılan başvuruların e-devlet kapısı üzerinden veya Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması ve yapılan başvurunun başvuru sahibi tarafından, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olması gerekir.

(5) Güvenli elektronik veya mobil imza ile imzalanmamış başvuruların geçerli olabilmesi için sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun çıktısının alınarak ıslak imza ile imzalandıktan sonra on beş gün içinde varsa bilgi ve belgelerle birlikte ilgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla veya elden ulaştırılması gerekir. Aksi halde başvuru işleme alınmaz.

NEREYE BAŞVURULMALI?

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 68. Maddesinin 1. Fıkrasına ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddesine istinaden 27.12.2014 tarih ve 29218 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe göre 01.01.2015 tarihi itibari değeri 2.200,00 TL nin altında kalan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunlu olup aynı yasanın 70’nci maddesinin 1’nci ve 2’nci fıkraları gereği 2015 yılı için değeri 2200,00 (İkibiniki yüz) TL.’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetinin vereceği kararlar tarafları bağlar.

           6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Geçiş Hükümleri Başlıklı bölümünün 3’ncü fıkrası çerçevesinde atıfta bulunarak, 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili olarak düzenlenen Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında ise “Hakem heyetleri; görev, yetki veya çalışma kapsamı dışında kalan başvuruları doğrudan ilgili kuruluşlara veya hakem heyetlerine intikal ettirir”

        Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.

    Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıkması halinde  tebliğ tarihinden itibaren15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.   Şikayet konusu olan hizmetin değeri 2.200,00 TL’nin üstünde ise  İl Hakem Heyetlerine başvurulabileceği gibi, Tüketici Mahkemelerine de başvurulabilir.Ancak bu durumda, Hakem Heyetlerinin kararı delil niteliğinde olup, bağlayıcı değildir.

BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?

 Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) bizzat başvurabilirsiniz.

Yazılı dilekçenizde;

• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,

• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,

•Ne kadar bedel ödediğinizi,

• Sorunun ne olduğunu,

• Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,

• Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.

 

BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINMAZ

    Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır. 

    Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler tarafından açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.GÖRÜŞÜLME SÜRESİ

MADDE 23 – (1) Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.

 

DİLEKÇE VE EKLERİ İKİŞER NÜSHA OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR.


Bu içerik toplam 112.852 kez gösterildi, Site toplam 1.069.670 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 2 kişi geziyor.

Ragıp Tüzün Caddesi No: 144 Yenimahalle/ANKARA
yenimahalle@icisleri.gov.tr